Svennerup Vandværk 

 


Takstblad gældende fra 1. Juni 2018

  Priser uden moms Priser med moms

 Hovedanlægsbidrag

 Ledningsbidrag

 Samlet tilslutnings bidrag

 Fast driftsbidrag
 (opkræves forud)

 Kubikmeterpris
 (opkræves forud)

 Gebyr for 1. rykker

 Inkasso advis

 Lukkevarsel

 Genåbning af vandforsyning

4641 kr.

32607 kr.

37248 kr.

263,00 kr./ halvår


5,50 kr./ m3 *)


100 kr.

100 kr.

400 kr.

400 kr. + udgifter ved lukning og åbning


5801 kr.

40795 kr.

46596 kr.

328,75 kr.


6,88 kr.


100 kr. (momsfri)

100 kr. (momsfri)

500 kr.

500 kr. + udgifter ved lukning og åbning

 

*) Hertil kommer skat på vand, som for tiden er på 6,37 kr./ kr. 7,96 pr. m3 ekskl./inkl. moms.

Det anførte ledningsbidrag gælder kun for de ejendomme, som er medtaget i Svennerup Vandværks forsyningsplan fra maj 1997.

Ledningsbidraget dækker anlæg af såvel forsyningsledninger som stikledninger, samt afslutning med stophanebrønd med vandmåler, placeret i ejendommens skel. Desuden er tinglysning af eventuelt nødvendige deklarationer vedrørende ledningens placering og adgang til den indeholdt i ledningsbidraget.

Forsyning med vand fra Svennerup Vandværk kan først ske, når hovedanlægsbidrag og ledningsbidrag er fuldt indbetalt.

Driftsbidrag opkræves forud, for tiden normalt for en periode af et halvt år. Det forbrugsafhængige driftsbidrag opkræves med et acontobeløb, som modregnes i den næst følgende opkrævning.

Ved forsinket betaling pålægges gebyrer som anført ovenfor. Gebyrerne opkræves, når der er udsendt rykkerskrivelser eller meddelelse om inkasso eller lukning. Sådanne skrivelser kan udsendes efter en syv dages overskridelse af den angivne betalingstermin. Vandværkets bestyrelse afgør i hvert tilfælde den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde til inddrivelse af skyldige beløb. Herudover forbeholder Svennerup Vandværk sig at kræve gælden forrentet efter rentelovens bestemmelser.

 


Lars Bøgh Olsen  2018