Svennerup Vandværk 

 


Årsregnskab

Denne side indeholder referat af seneste generalforsamling samt seneste årsregnskab.

Referat af generalforsamling afholdt den 25/6-2019 kl. 19:30 på Borupvej 42, Svennerup hos Erik Hansen. 9 deltagere der repræsenterede 6 andels havere.

1. Valg af dirigent
Jan Berthelsen blev valgt, og han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens / bestyrelsens beretning
Beretningen omtalte, at der er tilgået en ny andelshaver i årets løb.

Ledningsnettet er nu blevet digitalt registreret hos LER og hos Thvillum og dermed opfylder vi allerede nu det kommende krav om at svare på graveforespørgsler i løbet af få minutter.

Bestyrelsen har haft drøftelser med Rønnede Vandværk i forbindelse med etableringen af den tidligere vedtagne nødforbindelse. – Forbindelsen bliver udført efter planen, lige efter høst i år.

Det er et vilkår i vores vandindvindingstilladelse, at vi senest i år får inspiceret vores gamle rentvandstank, for at få afklaret om den stadigvæk er tæt og i orden. Vi forventer at den har begrænset levetid tilbage og vi har indhentet et overslag fra Danregn – det vil koste ca. 175.000 + moms at få rentvandstanken udskiftet til en ny på 15.000 liter.

På vores møder med Rønnede Vandværk har vi også drøftet en eventuel fusion af Rønnede og Svennerup Vandværk. Ved en fusion vil vi undgå at skulle investere i en rentvandstank. Vandprisen hos Rønnede Vandværk er i år 5,00 kr pr. m3 og prisen hos Svennerup Vandværk er i år 5,50 kr. pr. m3, hertil kommer moms i begge tilfælde. Generalforsamlingen tog disse drøftelser til efterretning og opfordrede bestyrelsen til at forhandle sig frem til et dækkende beslutningsgrundlag for en fusion med Rønnede Vandværk. Når dette beslutningsgrundlag foreligger, skal det behandles på næste ordinære generalforsamling som et beslutningsforslag. Bestyrelsen vil kontakte Faxe Kommune med ønske om at få dispensation til ikke at udføre inspektionen af rentvandstanken, med henvisning til at vi forhandler med Rønnede Vandværk med henblik på en fusionering i 2020, hvorefter Svennerup Vandværk inkl. rentvandstanken tages ud af drift. – Beretning blev godkendt enstemmig.

3. Regnskab
Regnskab for perioden 1.4.2018 til 31.3.2019 udviste et driftsoverskud på 9189 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for det kommende år
Nødforbindelsen forventes at koste Svennerup Vandværk ca. 264.000 kr. inkl. moms. – Heraf er der allerede afholdt 31.395,94 kr. til indkøb af vandledninger. – Investerings budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen
Asger Lakmann Nielsen og Harald Hansen var på valg og begge blev genvalgt med akklamation. Erik Nørbjerg blev genvalgt som suppleant til betyrelsen med akklamation.

6. Revisor og revisor suppleant
Lone Sangill blev genvalgt med akklamation til revisor. Michael Seidenfaden blev genvalgt med akklamation til revisor suppleant.

7. Forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt
Ellen Berthelsen takkede bestyrelsen for den erlagte arbejdsindsats.


Referent: Asger Lakman Nielsen
Dirigent: Jan Berthelsen

Klik her for at vise Årsregnskab.

For at vise årsregnskab kræves Adobe Reader. Klik her for at downloade og installere Adobe Reader.


Lars Bøgh Olsen © 2019